Rechten van de patiënt – Azalea Apotheek – Hilversum

Azalea Apotheek

Gijsbrecht van Amstelstraat 232 1215 CR Hilversum Tel:035-6247536

Rechten van de patiënt

Wat kunt u verwachten van uw apotheker? Welke informatie hoort hij u te geven? Hoe snel moet hij een medicijn kunnen leveren? En wat kan de apotheker van u verwachten? Welke gegevens zou u hém moeten geven? Moet u zijn adviezen opvolgen? Kortom: welke rechten en plichten hebben beide partijen?
In de modelregeling openbaar apotheker-patiënt van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) wordt een aantal rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. De tekst hieronder is daarvan een bewerking.

De volgende onderdelen komen aan bod:

Inschrijving bij de apotheek

U kunt zelf als patiënt een apotheek kiezen. Het is zelden zo dat een apotheek geen plaats meer voor u heeft. Als dat toch voorkomt, moet de apotheker u vertellen waarom er geen plaats meer voor u is. De apotheker zal u helpen bij het vinden van een andere apotheek. Als u ingeschreven staat bij een apotheek zal de apotheker u farmaceutische zorg verlenen.

Verstrekking van medicijnen

Als u met een recept naar de apotheek gaat, is het de taak van de apotheker ervoor te zorgen dat het medicijn dat u nodig heeft tijdig beschikbaar is. Als dat om een of andere reden niet mogelijk is, maakt de apotheker hierover duidelijke afspraken met u. Op uw verzoek kunnen geneesmiddelen of hulpmiddelen zonder extra kosten thuis worden afgeleverd, tenzij dit onredelijk is.

Voorlichting

Een belangrijke taak van de apotheker is het geven van duidelijke voorlichting over het gebruik van medicijnen. De apotheker geeft u in ieder geval een duidelijk bijsluiter mee, en zal in een mondelinge toelichting ingaan op de volgende zaken:

  • de werking en het doel van het geneesmiddel;
  • de gevolgen en de risico’s van het gebruikte geneesmiddel;
  • dosering;
  • andere geneesmiddelen die u ook zou kunnen gebruiken.

De apotheker controleert altijd een aantal zaken als hij een medicijn verstrekt.

  • Slikt de patiënt medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
  • Slikt de patiënt tegelijkertijd medicijnen die hetzelfde effect hebben?
  • Heeft de patiënt een ziekte waardoor hij een bepaald medicijn beter niet kan gebruiken?
  • Heeft de patiënt zich aan de voorgeschreven dosering gehouden?

Kosten

De apotheker en u streven samen naar kostenbeheersing van de verstrekte medicijnen. De apotheker adviseert u zo goed mogelijk over de prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij houdt hij rekening met uw eigen bijdrage en uw gebruiksgemak. De apotheker heeft het recht om door de arts voorgeschreven geneesmiddelen te vervangen door een goedkoper, maar identiek geneesmiddel. Hierover informeert de apotheker u en vraagt hij uw toestemming.
De apotheker brengt niet meer dan de maximumtarieven in rekening. Hij verstrekt u een gespecificeerde rekening en licht die toe als dat nodig is.

Privacy en dossiervorming

De apotheker legt van al zijn patiënten een dossier aan. Hij houdt daarin bij welke medicijnen u gebruikt. U heeft het recht uw dossier in te zien. De apotheker zal u een toelichting geven op de gegevens die het dossier bevat. De apotheker heeft de plicht uw gegevens zodanig te beheren dat geheimhouding verzekerd is. Uw dossier wordt tien jaar lang bewaard.

Praktijkvoering en waarneming

De apotheker zorgt ervoor dat hij bereikbaar is. Als hij zelf niet beschikbaar is, stelt hij een goede waarnemer aan in dezelfde apotheek of in een apotheek in de regio. Tijdens de waarneming is de waarnemer verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg. Als de apotheker zijn apotheek overdraagt op iemand anders, bericht hij u daarvan uiterlijk twee maanden van tevoren schriftelijk. U krijgt dan ook te horen aan wie uw gegevens zullen worden overgedragen. Als u naar een andere apotheker wilt, dan worden uw gegevens daarheen gestuurd.

Aansprakelijkheid

De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. Met schade die optreedt als gevolg van een gebrek in een product dat hij levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product, moet hij u daarvan direct op de hoogte brengen. Doet hij dat niet, dan is hij ook verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door dit product. Als de apotheker niet kan weten dat een product niet goed is en er treden problemen op, dan laat de apotheker u weten wie de producent is van het geleverde product.

Plichten van de patiënt

U heeft als patiënt de plicht de apotheker inlichtingen te geven die hij nodig heeft. Als u niet bereid bent adviezen van de apotheker op te volgen, moet u dat met de apotheker bespreken. Daarnaast heeft u de verplichting om binnen dertig dagen de kosten van de zorg te betalen, of ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar deze betaalt. Samen met de apotheker streeft u naar kostenbeheersing van de verstrekte medicijnen.